1. Isikuandmete vastutav töötleja on SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid (Teenuse osutaja) registrikood: 90012432, aadress Kooli 5, 90502 Haapsalu.

2. Teenuse osutaja kasutab Haapsalu linnuse e-poe vahendusel tellimuse vormistanud klientide ja Teenuse osutaja uudiskirja saamiseks registreerunud isikute (Teenuse kasutaja) isikuandmeid teenuste osutamiseks vajalikus ulatuses.

3. Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks e-poe kasutajana või uudiskirja saajana registreerides ja märgistades vastava kinnituse vormi.

4. Teenuse osutaja ei osuta käesolevates tingimustes sätestatud teenuseid alla 13-aastastele isikutele ilma nende vanema nõusolekuta.

5. Tellimuse esitamisel või uudiskirja saamisel Teenuse kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse kasutaja isikuandmeid kasutatakse käesolevates ostutingimustes vaid sätestatud müügiteenuse osutamiseks või uudiskirja postitamiseks.

6. Töödeldavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed teenuse kasutaja tellimuse kohta on:
6.1. e-poes : eesnimi (eesnimed), perekonnanimi, telefoni number, e-post, tänav, maja/korter, linn/asula, postiindeks , uudiskirja saajatel isiku e-posti aadress.
6.2. uudiskirja saamiseks registreerumisel: isiku e-posti aadress.

7. Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud e-poest tellitud kauba kättetoimetamiseks Teenuse kasutajale, edastatakse kulleriteenust osutavatele ettevõttele.

8. Teenuse osutaja rakendab kõiki meetmeid, sh infotehnoloogilisi ja organisatoorseid, kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult Teenuse osutaja poolt selleks volitatud isikutel ja isikutel, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks või edastamine see toimub Teenuse kasutajavõi muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

9. Teenuse kasutaja on õigus tutvuda teda puudutavate isikuandmetega , samuti paluda neid parandada või kõrvaldada oma isikuandmed Teenuse osutaja hallatavast andmebaasist.

10. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

11. Teenuse kasutaja isikuandmeid säilitatakse kuus (6) kuud arvates tellimuse esitamisest. Uudiskirja saajate isikuandmed kustutatakse pärast uudiskirja tellimusest loobumist.

12. Teenuse kasutajal on õigus pöörduda käesolevates põhimõtetes sätestatud taotluste ja avaldustega Teenuse osutaja poole e-posti aadressil: info@salm.ee ning kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui ta leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi. Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil www.aki.ee.